Informacje o PCPR: Dane Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne

Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa łódzkiego z terenu powiatu łęczyckiego, tj. osób fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupą docelową projektu są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przypadku dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 1 do 18 lat,

- osoby sprawujące rodzinną piecze zastępczą, ich partnerzy oraz osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Co oferuje projekt:

 1. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego:
 1. Usługi poradnictwa specjalistycznego
 1. Szkolenie dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny
 1. Usługi terapeutyczno – korekcyjne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. JEDNA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ
W KILKU DZIAŁANIACH

 

OKRES REALIZACJI DZAIŁAŃ 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 1 180 112,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 095,28 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu tj. siedzibie PCPR w Łęczycy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721-61-62 pracownicy PCPR w Łęczycy.

 

  

"Aktywny samorząd" w 2018 roku UWAGA WNIOSKODAWCY! W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
 1. Modułu I - od 9 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • od 12 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • od 20 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych i wielodzietnych do udziału w Konkursie plastyczno-literackim w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny.


Prace należy przesyłać do siedziby RCPS w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, 90-302 Łódź, do dnia 9 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu umieszczone zostały w załączonym Regulaminie.
Zadaniem w konkursie jest zobrazowanie poniższych tematów z wykorzystaniem takiego środka wyrazu, jak np.: praca plastyczna, praca literacka.

Szczegóły konkursu - kliknij...

Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem - pobierz..

 


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko "Główny Księgowy " w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.
Pobierz dokument....

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U.z 2016r., poz.902)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy ul. Kilińskiego 4 99-100 Łęczyca
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy


Ogłoszenie o naborze-kliknij aby pobrać...

kwestionariusz osobowy-kliknij aby pobrać...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy
informuje, o terminach naboru wniosków o dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
-dla Modułu I przyjmowane będą do dnia 30.08.2017r.
-dla Modułu II przyjmowane będą w okresie 01.09.2017r.-10.10.2017r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły...

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU "Aktywny Samorząd"
Terminy:
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 roku wypada:
. dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
Dla kogo dofinansowanie
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Pobierz szczegółowe informacje...

 

XXIV MAJÓWKA ZDROWIA


20 maja na Powiatowej Majówce Zdrowia połączonej z Powiatowyym Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych bawiły się tłumy mieszkańców. Impreza promująca zdrowy styl życia została zorganizowana już po raz dwudziesty czwarty, w tym roku na Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Na miłośników zdrowia czekała moc atrakcji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy aktywnie promowało rodzicielstwo zastępcze. Świetna zabawa towarzyszyła występom przedszkolaków, uczniów szkół z Łęczycy i powiatu łęczyckiego, a także zespołów. Zorganizowano warsztaty i pokazy pierwszej pomocy, a strażacy i policjanci prezentowali sprzęt, który wykorzystują w pracy. Można było obejrzeć pokaz karate w wykonaniu łęczyckiego klubu karate IPPON. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy przygotowali pyszną grochówkę, a panie m.in. ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej częstowały domowym ciastem. Na najmłodszych czekało malowanie twarzy, były karuzele, rozgrywki sportowe itp. Pierwszą Majówkę Zdrowia zorganizowano w 1994 roku. Inicjatorem imprezy był Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Cel, jaki sobie postawił, to zainteresowanie mieszkańców zdrowym stylem życia, sportem, a także zachęcenie do zgłaszania się na badania profilaktyczne. Także w tym roku mieszkańcy mogli zbadać się za darmo. Można było zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cukru i uzyskać porady diabetologiczne. Fotorelacja z imprezy...

 

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. dot. kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 r., informujemy, że wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy ul. Kilińskiego 4, Wnioski w ramach programu dostępne są na stronie www.pcprleczyca.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, nie pracujesz a chcesz znaleźć pracę, zarejestruj się w bazie CKON (www.ckon.org.pl) już teraz! Możesz nauczyć się pisać CV i list motywacyjny, przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, pokonać swoje lęki przed podjęciem pracy oraz dowiedzieć się o swoich prawach i obowiązkach na rynku pracy. Zarejestruj się i skorzystaj z konsultacji doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. W Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych będziesz miał dostęp do: Profesjonalnych doradców i specjalistów, udzielających porad z zakresu wejścia na rynek pracy. Bazy ofert pracy Bazy bezpłatnych kursów i szkoleń Internetu w siedzibie Fundacji oraz Punktach Konsultacyjnych CKON
Wejdź na stronę www.ckon.org.pl Zarejestruj się już dziś!