Informacje o PCPR: Dane Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje, że Powiat Łęczycki przystąpił do programu uruchomionego przez PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Pomoc finansowa w ramach modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł. miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

- pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

- pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest złożenia wniosku drogą pocztową. Wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

Kliknij aby pobrać więcej informacji...
Link do wniosku do pobrania...


Szanowni Państwo,

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer 726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj). W sumie to aż 12 godzin dyżuru dziennie – 7 dni w tygodniu!!!

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.

 Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:

 ¾          Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)

¾          Dokonywanie samouszkodzeń

¾          Myśli, plany i zamachy samobójcze

¾          Konflikty i nieporozumienia

¾          Straty, w tym rozstania i żałoba

¾          Kryzysy wieku adolescencji.

 Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.


Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, kartę parkingową i legitymację można pobrać z zakładki PZOON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje, że w ramach punktu interwencji kryzysowej można korzystać telefonicznie z porady specjalistów:
- Psycholog mgr Beata Nycek tel.: 602392698
- Pedagog mgr Anna Kornat tel. 694433871
Porady udzielane w godzinach pracy PCPR w Łęczycy
Poniedziałek 8-16
Wtorek 8-17
Środa 8-16
Czwartek 8-16
Piątek 8-15

PCPR w Łęczycy informuje, że w ramach Projektu „Rodzina ponad wszystko” współfinansowanego ze środów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Beneficjenci (Rodziny zastępcze) mogą korzystać telefonicznie z porady specjalistów:
- Psycholog mgr Magdalena Góra tel.: 530230558
- Adwokat mgr Anna Kowalkiewicz tel. 606743495
Porady udzielane w godzinach pracy PCPR w Łęczycy
Poniedziałek 8-16
Wtorek 8-17
Środa 8-16
Czwartek 8-16
Piątek 8-15Informujemy, o przedłużeniu terminu przyjmowania wniosków na turnusy rehabilitacyjne. Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2020r.W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania koronowirusa prosimy o ograniczenie wizyt osobistych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 24 7216162
i e-mailowego: pcprleczyca@idsl.pl

Szanowny Kliencie! Jeżeli wróciłeś z zagranicy zalecamy wizytę w urzędzie po przejściu 14-dniowej kwarantanny! Pamiętaj, że wszystkie ważne dla Ciebie informacje znajdziesz na stronie urzędu lub uzyskasz podczas rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami.
Do pobrania ulotka informacyjna...
Fundacja Podaj Dobro we współpracy z Fundacją Mariapoli, Stowarzyszeniem Truchtacz.pl, Starostwem Powiatowym, Gminą Wilga oraz wieloma organizacjami pozarządowymi organizuje 16 maja 2020 r. w Trzciance gm. Wilga, ŚWIĘTO RODZINY, w ramach którego zostanie przeprowadzony "
III Ogólnopolski Bieg Przełajowy MAM w SOBIE SIŁĘ - RUN for UNITY" w ramach ŚWIĘTA RODZINY,
na który szczególnie zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej. 
Więcej informacji tutaj....Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne - zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!


Szanowni Państwo, przypominamy, iż od 1 stycznia 2020r. można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie
do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy,
24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Już pierwszego dnia - 1 stycznia 2020 r. - pierwsi Wnioskodawcy skorzystali z tej możliwości i złożyli elektroniczne wnioski w Systemie SOW, podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu,
od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777(czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).


Warsztaty kulinarne w ramach programu „Mam serce do dzieci”

18 października Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów"
we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało warsztaty kulinarne
w ramach programu „Mam serce do dzieci” , który realizowany jest na terenie powiatu kutnowskiego
i łęczyckiego.

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania
publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach konkursu
ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celami programu jest :
promocja rodzicielstwa zastępczego, jako lepszej formy sprawowania opieki nad dzieckiem
w sytuacjach kryzysowych rodziny naturalnej poprzez kampanię informacyjną w wśród
społeczności powiatów kutnowskiego i łęczyckiego,
wsparcie merytoryczne poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej
oraz opieki i wychowania w indywidualnych rozmowach osób zainteresowanych tą problematyką
ze specjalistami poprzez organizację punktu konsultacyjnego oraz dwóch szkoleń,
integracja środowiska związanego z pieczą zastępczą pozwalająca na wymianę doświadczeń,
rozwiązywania problemów, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, poszukiwania pomocy
i in. poprzez organizację pikniku, warsztatów kulinarnych oraz konkursów.
organizacja czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin poprzez przeprowadzenie konkursów,
zabaw integracyjnych, warsztatów, gier itp.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję przygotowywać koktajle, lemoniady, ciasto ze śliwkami,
mini serniczki, mini tiramisu oraz coś na słono: kanapki, koreczki pizzerinki, roladki z tortilli.
Zaangażowania uczestnikom nie brakowało, a przy okazji mogli rozwinąć swoje umiejętności
kulinarne i wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie. Ponadto podczas warsztatów dzieci wykonały
również jesienną dekorację stołu. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego stołu.
Z pozdrowieniami
Dorota Ćwirko-Godycka
foto galeria z warsztatów - pobierz....Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęte zostały zmiany dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia nowego obszaru A programu. Celem nowego obszaru A jest przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, celem zapewnienia dostępności do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w budynku.

Pełna informacja-pobierz...

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne

Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa łódzkiego z terenu powiatu łęczyckiego, tj. osób fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupą docelową projektu są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przypadku dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 1 do 18 lat,

- osoby sprawujące rodzinną piecze zastępczą, ich partnerzy oraz osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Co oferuje projekt:

 1. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego:
 1. Usługi poradnictwa specjalistycznego
 1. Szkolenie dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny
 1. Usługi terapeutyczno – korekcyjne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. JEDNA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ
W KILKU DZIAŁANIACH

 

OKRES REALIZACJI DZAIŁAŃ 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 1 180 112,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 095,28 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu tj. siedzibie PCPR w Łęczycy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721-61-62 pracownicy PCPR w Łęczycy.

 

  

"Aktywny samorząd" w 2018 roku UWAGA WNIOSKODAWCY! W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
 1. Modułu I - od 9 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • od 12 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • od 20 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych i wielodzietnych do udziału w Konkursie plastyczno-literackim w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny.


Prace należy przesyłać do siedziby RCPS w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, 90-302 Łódź, do dnia 9 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu umieszczone zostały w załączonym Regulaminie.
Zadaniem w konkursie jest zobrazowanie poniższych tematów z wykorzystaniem takiego środka wyrazu, jak np.: praca plastyczna, praca literacka.

Szczegóły konkursu - kliknij...

Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem - pobierz..

 


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko "Główny Księgowy " w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.
Pobierz dokument....

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U.z 2016r., poz.902)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy ul. Kilińskiego 4 99-100 Łęczyca
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy


Ogłoszenie o naborze-kliknij aby pobrać...

kwestionariusz osobowy-kliknij aby pobrać...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy
informuje, o terminach naboru wniosków o dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
-dla Modułu I przyjmowane będą do dnia 30.08.2017r.
-dla Modułu II przyjmowane będą w okresie 01.09.2017r.-10.10.2017r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły...

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU "Aktywny Samorząd"
Terminy:
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 roku wypada:
. dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
Dla kogo dofinansowanie
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Pobierz szczegółowe informacje...

 

XXIV MAJÓWKA ZDROWIA


20 maja na Powiatowej Majówce Zdrowia połączonej z Powiatowyym Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych bawiły się tłumy mieszkańców. Impreza promująca zdrowy styl życia została zorganizowana już po raz dwudziesty czwarty, w tym roku na Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Na miłośników zdrowia czekała moc atrakcji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy aktywnie promowało rodzicielstwo zastępcze. Świetna zabawa towarzyszyła występom przedszkolaków, uczniów szkół z Łęczycy i powiatu łęczyckiego, a także zespołów. Zorganizowano warsztaty i pokazy pierwszej pomocy, a strażacy i policjanci prezentowali sprzęt, który wykorzystują w pracy. Można było obejrzeć pokaz karate w wykonaniu łęczyckiego klubu karate IPPON. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy przygotowali pyszną grochówkę, a panie m.in. ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej częstowały domowym ciastem. Na najmłodszych czekało malowanie twarzy, były karuzele, rozgrywki sportowe itp. Pierwszą Majówkę Zdrowia zorganizowano w 1994 roku. Inicjatorem imprezy był Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Cel, jaki sobie postawił, to zainteresowanie mieszkańców zdrowym stylem życia, sportem, a także zachęcenie do zgłaszania się na badania profilaktyczne. Także w tym roku mieszkańcy mogli zbadać się za darmo. Można było zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cukru i uzyskać porady diabetologiczne. Fotorelacja z imprezy...

 

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. dot. kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 r., informujemy, że wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy ul. Kilińskiego 4, Wnioski w ramach programu dostępne są na stronie www.pcprleczyca.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, nie pracujesz a chcesz znaleźć pracę, zarejestruj się w bazie CKON (www.ckon.org.pl) już teraz! Możesz nauczyć się pisać CV i list motywacyjny, przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, pokonać swoje lęki przed podjęciem pracy oraz dowiedzieć się o swoich prawach i obowiązkach na rynku pracy. Zarejestruj się i skorzystaj z konsultacji doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. W Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych będziesz miał dostęp do: Profesjonalnych doradców i specjalistów, udzielających porad z zakresu wejścia na rynek pracy. Bazy ofert pracy Bazy bezpłatnych kursów i szkoleń Internetu w siedzibie Fundacji oraz Punktach Konsultacyjnych CKON
Wejdź na stronę www.ckon.org.pl Zarejestruj się już dziś!