Informacje o PCPR: Dane Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęte zostały zmiany dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia nowego obszaru A programu. Celem nowego obszaru A jest przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, celem zapewnienia dostępności do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w budynku.

Pełna informacja-pobierz...

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne

Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa łódzkiego z terenu powiatu łęczyckiego, tj. osób fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupą docelową projektu są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przypadku dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 1 do 18 lat,

- osoby sprawujące rodzinną piecze zastępczą, ich partnerzy oraz osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Co oferuje projekt:

 1. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego:
 1. Usługi poradnictwa specjalistycznego
 1. Szkolenie dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny
 1. Usługi terapeutyczno – korekcyjne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. JEDNA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ
W KILKU DZIAŁANIACH

 

OKRES REALIZACJI DZAIŁAŃ 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 1 180 112,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 095,28 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu tj. siedzibie PCPR w Łęczycy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721-61-62 pracownicy PCPR w Łęczycy.

 

  

"Aktywny samorząd" w 2018 roku UWAGA WNIOSKODAWCY! W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
 1. Modułu I - od 9 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • od 12 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • od 20 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych i wielodzietnych do udziału w Konkursie plastyczno-literackim w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny.


Prace należy przesyłać do siedziby RCPS w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, 90-302 Łódź, do dnia 9 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu umieszczone zostały w załączonym Regulaminie.
Zadaniem w konkursie jest zobrazowanie poniższych tematów z wykorzystaniem takiego środka wyrazu, jak np.: praca plastyczna, praca literacka.

Szczegóły konkursu - kliknij...

Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem - pobierz..

 


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko "Główny Księgowy " w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.
Pobierz dokument....

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U.z 2016r., poz.902)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy ul. Kilińskiego 4 99-100 Łęczyca
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy


Ogłoszenie o naborze-kliknij aby pobrać...

kwestionariusz osobowy-kliknij aby pobrać...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy
informuje, o terminach naboru wniosków o dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
-dla Modułu I przyjmowane będą do dnia 30.08.2017r.
-dla Modułu II przyjmowane będą w okresie 01.09.2017r.-10.10.2017r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły...

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU "Aktywny Samorząd"
Terminy:
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 roku wypada:
. dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
Dla kogo dofinansowanie
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Pobierz szczegółowe informacje...

 

XXIV MAJÓWKA ZDROWIA


20 maja na Powiatowej Majówce Zdrowia połączonej z Powiatowyym Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych bawiły się tłumy mieszkańców. Impreza promująca zdrowy styl życia została zorganizowana już po raz dwudziesty czwarty, w tym roku na Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Na miłośników zdrowia czekała moc atrakcji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy aktywnie promowało rodzicielstwo zastępcze. Świetna zabawa towarzyszyła występom przedszkolaków, uczniów szkół z Łęczycy i powiatu łęczyckiego, a także zespołów. Zorganizowano warsztaty i pokazy pierwszej pomocy, a strażacy i policjanci prezentowali sprzęt, który wykorzystują w pracy. Można było obejrzeć pokaz karate w wykonaniu łęczyckiego klubu karate IPPON. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy przygotowali pyszną grochówkę, a panie m.in. ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej częstowały domowym ciastem. Na najmłodszych czekało malowanie twarzy, były karuzele, rozgrywki sportowe itp. Pierwszą Majówkę Zdrowia zorganizowano w 1994 roku. Inicjatorem imprezy był Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Cel, jaki sobie postawił, to zainteresowanie mieszkańców zdrowym stylem życia, sportem, a także zachęcenie do zgłaszania się na badania profilaktyczne. Także w tym roku mieszkańcy mogli zbadać się za darmo. Można było zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cukru i uzyskać porady diabetologiczne. Fotorelacja z imprezy...

 

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. dot. kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 r., informujemy, że wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy ul. Kilińskiego 4, Wnioski w ramach programu dostępne są na stronie www.pcprleczyca.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, nie pracujesz a chcesz znaleźć pracę, zarejestruj się w bazie CKON (www.ckon.org.pl) już teraz! Możesz nauczyć się pisać CV i list motywacyjny, przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, pokonać swoje lęki przed podjęciem pracy oraz dowiedzieć się o swoich prawach i obowiązkach na rynku pracy. Zarejestruj się i skorzystaj z konsultacji doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. W Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych będziesz miał dostęp do: Profesjonalnych doradców i specjalistów, udzielających porad z zakresu wejścia na rynek pracy. Bazy ofert pracy Bazy bezpłatnych kursów i szkoleń Internetu w siedzibie Fundacji oraz Punktach Konsultacyjnych CKON
Wejdź na stronę www.ckon.org.pl Zarejestruj się już dziś!