Informacje o PCPR: Informacje Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

 

Aktywny Samorząd 2019rok

 

 

 

  Przypominamy:

1 . Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

2 . kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

3. decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego,

4. aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.