Informacje o PCPR: Informacje Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

 

Aktywny Samorząd 2017rok

 W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. dot. kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 r., informujemy, że wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy ul. Kilińskiego 4,

Wnioski w ramach programu dostępne są na stronie www.pcprleczyca.pl w zakładce: do pobrania.

Termin przyjmowania wniosków dla Modułu I

-        od 04. 04. 2017r. do 30 sierpnia 2017 r.

Terminy przyjmowania wniosków Modułu II:

Dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017

-        od 14.03. 2017r. do 30 marca 2017 r.

Dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

-        od 01.09.2017r. do 10 października 2017 r.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2017 roku:

1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

-        Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-        Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b ) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-        Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-        Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

-        Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-        Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

-        Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

  2.Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi,
w przypadku:

1) Obszaru A:

a) w Zadaniu nr 1 - 5.000 zł,

b) w Zadaniu nr 2 - 2.100 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł;

  2) Obszaru B:

a) w Zadaniu nr 1:

- dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,

b) w Zadaniu nr 2:

- dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

  3) Obszaru C:

a) w Zadaniu nr 2 - 2.000 zł,

b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

- w zakresie ręki - 9.000 zł,

- przedramienia - 20.000 zł,

- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,

- na poziomie podudzia - 14.000 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,

  3. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

- niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

  4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o :

1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

5. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku

1) z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,

2) zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

6 . Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki

objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym,

ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; albo

2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym,

wówczas, zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.

 

7. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

8 . Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

9. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem

 lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

10 . Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki,

a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

11. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu)

semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

a) "STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",

b) "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",

z uwzględnieniem pkt 2;

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów;

3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru /półrocza/ roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko, jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;

6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

12. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

  Przypominamy:

1 . Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

2 . kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

3. decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego,

4. aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Zapraszamy do zapoznania się treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 roku pod adresem www.pfron.org.pl, w zakładce Aktywny Samorząd".