Informacje o PCPR : Dane teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza wiele działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wszystkie wnioski znajdują się w zakładce: do pobrania

 

Likwidacja barier architektonicznych


O dofinansowanie ze środków Funduszu zadania mogą się ubiegać osoby w sytuacji, gdy jego realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
W przypadku likwidacji barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności
w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Przebieg realizacji wniosku

1. Wniosek o dofinansowanie, który następnie należy złożyć wraz załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.
2. Wniosek wpływa do sekretariatu Centrum, gdzie zostaje wpisany do dziennika korespondencji.
3. Wniosek zostaje zarejestrowany pod kolejnym numerem i zostaje umieszczany na wykazie wniosków.
4. W ciągu 10 dni licząc od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany
o dostarczeniu brakujących dokumentów.
5. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności daty wpływu do Centrum, do wyczerpania środków finansowych.
6. U Wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie dokonuje się wizji lokalnej w miejscu zamieszkania celem weryfikacji wniosku i dokonania dokumentacji fotograficznej oraz określenia stopnia samodzielności na podstawie oceny stanu psychofizycznego osoby ubiegającej się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.
7. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację co do rozstrzygnięcia i przebiegu realizacji wniosku.
8. Z Wnioskodawcami, których wnioski przeszły pozytywną weryfikację i zostały zakwalifikowane do realizacji, podpisywana jest umowa szczegółowo określa warunki, zasady i wysokość dofinansowania.
9. Dofinansowanie zostaje przekazane na konto Wykonawcy/Wnioskodawcy po dokonaniu odbioru technicznego, z którego zostaje sporządzony protokół odbioru po przedłożeniu faktury dotyczącej rozliczenia za wykonane prace.

 

Likwidacja Barier Technicznych i w Komunikowaniu


O dofinansowanie ze środków Funduszu zadania mogą się ubiegać osoby w sytuacji, gdy jego realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
W przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 Przebieg realizacji wniosku

1. Wniosek o dofinansowanie, który następnie należy złożyć wraz załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.
2. Wniosek wpływa do sekretariatu, gdzie zostaje wpisany do dziennika korespondencji.
3. Wniosek zostaje zarejestrowany pod kolejnym numerem i zostaje umieszczany w rejestrze wniosków.
4. W ciągu 10 dni Wnioskodawca zostaje poinformowany o dostarczeniu brakujących dokumentów.
5. Wniosek, do którego został dołączony komplet dokumentów zostaje rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Piotrkowskiego uchwały w sprawie podziału środków PFRON na dany rok.
6. Wnioskodawcy których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przeznaczone są do realizacji.
7. Z wnioskodawcami, których wnioski przeszły pozytywną weryfikację i zostały zakwalifikowane do realizacji, podpisywana jest umowa szczegółowo określa warunki, zasady i wysokość dofinansowania.
8. Dofinansowanie zostaje przekazane na konto Wykonawcy/Dostawcy lub Wnioskodawcy po przedłożeniu faktury dotyczącej zakupu urządzeń lub wykonania prac.

Przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny


Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami:
kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, również dla dziecka niepełnosprawnego w imieniu, którego występuje rodzic lub opiekun prawny (oryginał do wglądu),
oświadczenie o dochodach, za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną przez NFZ za zgodność z oryginałem lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
faktura lub faktura pro - forma zakupu przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną, kserokopię zrealizowanego zlecenia z NFZ i nr konta bankowego
w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
Bez wyżej wymienionych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony i będzie wymagał uzupełnienia o brakujące dokumenty w ciągu 30 dni. Nieuzupełnienie we wskazany terminie spowoduje,
że w wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Przebieg realizacji wniosku

1. Złożenie wniosku.
2. Wniosek wpływa do dziennika korespondencji.
3. Następnie dany wniosek zostaje zarejestrowany pod kolejnym numerem.
4. Wnioski rozpatrywane są według kolejności.
5. W ciągu 10 dni Wnioskodawca zostaje informowany o dostarczeniu brakujących dokumentów.
6. Rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje w ciągu 30 dni po otrzymaniu środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Po otrzymaniu środków z PFRON i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przebiegu realizacji wniosku.
8. W przypadku, gdy sprzęt został zakupiony za gotówkę Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie o przyznanej kwocie dofinansowania, a przelew sporządzany zostaje na konto podane przez Wnioskodawcę.
9. W przypadku braku konta bankowego Wnioskodawcy, pieniądze wypłacane są w kasie Starostwa Powiatowego w Łęczycy., po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do odebrania.
10. Rezygnacje z dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych/ środków pomocniczych przesyła się w formie pisemnej.

 

Turnusy rehabilitacyjne

 

Wymagane dokumenty:

wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (wypełniany przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę),
kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
oświadczenie o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Przebieg realizacji wniosku

Wniosek, do którego został dołączony komplet dokumentów zostaje rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
PCPR po rozpatrzeniu wniosku wysyła informację pisemną do Wnioskodawcy o przyznaniu (lub nie ) dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Łęczyckiego uchwały w sprawie podziału środków PFRON na dany rok..
Wnioskodawca sam wybiera miejsce, w którym ma się odbyć turnus rehabilitacyjny i dokonuje rezerwacji terminu turnusu.
Wnioskodawca w terminie 30 dni od otrzymania z PCPR informacji o dofinansowaniu, jednak nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego. Informacja powinna zawierać dokładny adres Organizatora turnusu i Ośrodka, w którym odbędzie się turnus.
Wnioskodawca wysyła pisemną informacje do Organizatora turnusu, który jest zobowiązany w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu przesłać oświadczenie organizatora. Oświadczenie to jest potwierdzeniem, iż Wnioskodawca dokonał rezerwacji.
PCPR po otrzymaniu oświadczenia od organizatora turnusu przekazuje kwotę dofinansowania przyznaną Wnioskodawcy na konto Organizatora turnusu.
Wnioskodawca pokrywa różnicę między dofinansowaniem otrzymanym z PFRON
a całkowitym kosztem turnusu.
Wnioskodawca przed wyjazdem na turnus, powinien udać się do lekarza, pod którego opieką się znajduje i poprosić o wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia, które jest potrzebne aby przedstawić lekarzowi na turnusie.
W/w zaświadczenie musi być wypełnione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wyjazdem na turnusu
Wysokość dofinansowania wynosi:
27 % przeciętnego wynagrodzenia* dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
25 % przeciętnego wynagrodzenia* dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym;
23 % przeciętnego wynagrodzenia* dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności lub równoważnym;
20 % przeciętnego wynagrodzenia* dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Bez wyżej wymienionych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony i będzie wymagał uzupełnienia o brakujące dokumenty w ciągu 30 dni. Nieuzupełnienie we wskazany terminie spowoduje,
że w wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza

- przewodnika dla osób niepełnosprawnych


O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli usługa umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności - dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.


Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
2.rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1190).

Inne informacje:
1.Dofinansowanie może uzyskać jedynie osoba głuchoniema lub głuchoniewidoma, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty potwierdzającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika).
2.Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę usługi.
3.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4.Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5.Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które ma nocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.