Informacje o PCPR: Dane Teledresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

 

Godziny przyjęć specjalistów:

Psycholog - Środa: 8.00-16.00

Pedagog - Wtorek 15.00-17.00

Prawnik - wizyty umawiane osobiście lub telefonicznie

Z dniem 01.08.2007 r. utworzony został Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.

Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług psychologicznych, pedagogicznych, psychoedukacyjnych, socjalnych i prawnych oraz udziela wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysu psychicznego z i innych niż przemoc powodów.

Celem działań podjętych przez punkt w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie wyżej wymienionym osobom i rodzinom równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej Punkt udziela w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz terapii krótkoterminowej. Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy:

udzielanie specjalistycznych porad w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i doradztwa prawnego osobom lub rodzinom, znajdującym się w sytuacji kryzysu.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej można skorzystać z porady pedagoga, psychologa i prawnika.