Informacje o PCPR : Dane Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

 

W Powiecie Łęczyckim Funkcjonują 2 Domy Pomocy Społecznej:

 

Procedura przyjęcia mieszkańca do DPS

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej mają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej winna złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z prośbą o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy i zbiera niezbędną dokumentację celem ustalenia czy osoba zainteresowana spełnia warunki. W przypadku spełnienia warunków Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta powiatu, na terenie którego jest usytuowany Dom.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
- mieszkaniec domu
- małżonek, dzieci, rodzice
- gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:
1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu
2. małżonek, dzieci, rodzice - zgodnie z zawartą umową
3. gmina z której osoba została skierowana do Domu pomocy społecznej do wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1,2