Informacje o PCPR: Dane Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 


Harmonogramy działań w projekcie "Rodzina Ponad Wszystko" dla beneficjentów
na poszcególne miesiące:

czerwiec2020-pobierz

maj2020-pobierz

 

kwiecień 2020-pobierz

marzec 2020-pobierz

luty 2020-pobierz...

styczeń 2020-pobierz...


marzec-pobierz...

kwiecień-pobierz...
maj-pobierz...
czerwiec-pobierz...
lipiec-pobierz...
sierpień-pobierz...

wrzesień-pobierz...

paźrziernik-pobierz...

listopad-pobierz...

grudzień-pobierz...Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne

Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego
wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa łódzkiego z terenu powiatu łęczyckiego,
tj. osób fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupą docelową projektu są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przypadku dzieci przebywające
w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 1 do 18 lat,

- osoby sprawujące rodzinną piecze zastępczą, ich partnerzy oraz osoby będące kandydatami
do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Co oferuje projekt:

  1. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego:
  1. Usługi poradnictwa specjalistycznego
  1. Szkolenie dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny
  1. Usługi terapeutyczno – korekcyjne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. JEDNA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ
W KILKU DZIAŁANIACH

 

OKRES REALIZACJI DZAIŁAŃ 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 1 180 112,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 095,28 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza
rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu tj. siedzibie PCPR w Łęczycy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721-61-62
pracownicy PCPR w Łęczycy.